Dutch Society for Clinical Pharmacology & BiopharmacyCommissie Certificering

Prof. dr. A. de Boer (NVKFB), voorzitter
Utrecht
e-mail: Prof. dr. A. de Boer

Secretariaat
Mw. E. Triebels
149 Farmacologie-Toxicologie
Radboud universitair medisch centrum
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Tel: ++31-24-3613691
Fax: ++31-24-3614214
e-mail: Mevr.E.M.C.Triebels

Reglement commissie certificering 3

(08/12/99)

Opdracht


  De commissie adviseert het bestuur van de vereniging omtrent registratie en herregistratie van kandidaten voor het aandachtsgebied klinische farmacologie certificering 3. Hiertoe behoort ook het geven van een oordeel over een aangepast opleidingsplan.
  De commissie bewaakt de opleidingseisen en eisen voor herregistratie. Ze dienen steeds aangepast te zijn aan de actuele kennis en kunde m.b.t. tot de klinische farmacologie.

Functioneren


 • De commissie bestaat uit 5 leden, waarvan minimaal 3 tot de doelgroep van de opleiding behoren.
 • Het bestuur van de vereniging stelt de commissie samen, al dan niet op voordracht van zittende commissieleden. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden.
 • De commissie heeft een voorzitter die de vergadering bijeenroept, leidt en verslag uitbrengt bij het bestuur.
 • De commissie heeft een vice-voorzitter, die de voorzitter in zijn afwezigheid (of bij aantoonbare belangenvermenging) vervangt.
 • Besluiten worden van kracht na accordering door een meerderheid van de in functie zijnde leden, na discussie binnen de commissie. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter over de verdere procedure (vb uitstel van beslissing tot meer gegevens bekend zijn; besluit van de voorzitter; ....).
 • De voorzitter maakt het verslag van de vergadering en stuurt dit ter accordering aan alle leden van de commissie. De leden krijgen tot 3 weken na verzenden de tijd dit verslag te accorderen. Als binnen de gegeven termijn geen reactie ontvangen werd, wordt ingestemd met het verslag.

 • Alle aanmeldingen dienen digitaal te worden ingediend bij de secretaris van Commissie Certificering 2
 • Publicaties etc. uitsluitend als de desbetreffende referentie/link (geen volledige publicaties)
 • Besluitvorming vind in eerste instantie plaats in een vergadering van CF2
 • Het conceptbesluit wordt vervolgens ter accordering voorgelegd aan het Bestuur van de NVKFB
 • Het Bestuur van de NVKFB beoordeelt de voordrachten 2 x per jaar in de reguliere bestuursvergaderingen

Documenten en Formulieren

Herregistratie eisen
Opleidingseisen voor de aantekening Klinische Farmacologie Certifcering 3
Formulier aanvraag herregistratie
Formulier aanmelding kandidaat voor opleiding tot klinisch farmacoloog certificering 3
Aanvraag tot erkenning Opleidingsafdeling
Procedure Aanmelding voor opleiding tot klinisch farmacoloog certificering 3
Code voor commissie certificering 3
Registratieformulier opleiding tot Klinisch Farrmacoloog Certificering 3