Expertgroep Toxicologie

Home / Kliniek / Expertgroep Toxicologie

Expertgroep Toxicologie behandelinformatie

Deze site is tot stand gekomen onder de auspiciën van een werkgroep samengesteld uit medewerkers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie, de Nederlandse Vereniging van Klinische Farmacologie & Biofarmacie (NVKFB),  de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, met als aandachtsgebied klinische toxicologie, en bestaat uit de volgende leden:

Dr. D. Dekker, internist acute geneeskunde-klinisch farmacoloog
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Dr. E.J.F. Franssen, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog
Afdeling Klinische Farmacie, OLVG, Amsterdam

Prof. Dr. F.G.A. Jansman (voorzitter), ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog
Afdeling Klinische Farmacie Deventer Ziekenhuis en Rijksuniversiteit Groningen

Prof. Dr. C. Kramers (vice-voorzitter), internist-klinisch farmacoloog
Afdeling Farmacologie-Toxicologie Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen.

Dr. H.J. van Leeuwen, internist-intensivist
Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem.

Prof. Dr. P. de Paepe, urgentiearts-internist-klinisch farmacoloog
Universitair Ziekenhuis Gent, Gent.

Prof. Dr. D.J. Touw, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog
Apotheek Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Dr E.B. Wilms, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog
Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag.

Drs. ir. J.D. Workum, internist-intensivist-klinisch farmacoloog
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

Behandelrichtlijnen Toxicologie (NVZA – NVKFB – NVIC)

Reglement

Doelstelling

Ontwikkeling van praktische, zo mogelijk evidence-based, behandelinformatie en -adviezen bij geïntoxiceerde patiënten met het oogmerk om de kwaliteit van de informatievoorziening en behandeling te verbeteren en uniformiteit hierin te bewerkstelligen.

Doelgroepen

 • (ziekenhuis)apothekers
 • huisartsen
 • artsen SpoedEisende Hulp
 • internisten
 • intensivisten
 • psychiaters
 • klinisch farmacologen
 • en anderen die betrokken zijn bij intoxicaties

Artikelen

 • De Expertgroep bestaat uit tenminste 6 leden, waarvan er steeds tenminste 2 behoren tot:
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • De Nederlandse Vereniging van Klinische Farmacologie & Biofarmacie (NVKFB)).
 • De besturen van de Verenigingen, die in de Expertgroep vertegenwoordigd zijn, kunnen nieuwe leden voordragen.
 • De Expertgroep heeft een voorzitter die de vergadering bijeenroept, leidt en desgewenst verslag uitbrengt aan de betreffende besturen van de Verenigingen.
 • De Expertgroep heeft een vice-voorzitter, die de voorzitter bij afwezigheid (of bij mogelijke belangenvermenging) vervangt. Voorzitter en vice-voorzitter zijn bij voorkeur niet beiden ziekenhuisapotheker of medisch specialist.
 • De Expertgroep vergadert 3-4 maal per jaar.
 • Behandelinformatie, in de vorm van monografieën, of anderszins gerelateerd aan de doelstelling van de Expertgroep, worden multidisciplinair opgesteld door in elk geval een of meerdere leden van de Expertgroep en door tenminste een ziekenhuisapotheker en een medisch specialist. Deze informatie wordt aansluitend aan alle Expertgroepleden voorgelegd en kan ter beschikking worden gesteld na consensus over de definitieve versie. Bij ontbreken van consensus beslist de voorzitter over de verdere procedure (bijvoorbeeld consultering externe deskundige(n)).
 • Informatie- en communicatiemedium van de Expertgroep is de website: www.toxicologie.org
 • Behandelinformatie wordt periodiek geactualiseerd.
 • Behandelinformatie wordt ter beschikking gesteld aan het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Daarnaast kan de Expertgroep worden geconsulteerd door de KNMP voor klinische toxicologie-gerelateerde vraagstukken die aansluiten bij de doelstelling van de Expertgroep.
 • De voorzitter maakt het verslag van de vergaderingen en stuurt dit ter accordering aan alle leden van de Expertgroep.
 • Het reglement wordt tenminste eens per 3 jaren geëvalueerd en zo nodig aangepast.