Expertgroep Toxicologie

Home / Kliniek / Expertgroep Toxicologie

Expertgroep Toxicologie behandelinformatie

Dr. F.G.A. Jansman, (voorzitter), ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog
Afdeling Klinische Farmacie Deventer Ziekenhuis
Deventer
Prof. dr. C. Kramers (vice-voorzitter), internist-klinisch farmacoloog
Afdeling Farmacologie-Toxicologie Radboud Universitair Medisch Centrum
Nijmegen
Dr. R.J.E. Grouls, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog
Apotheek Catharina Ziekenhuis
Eindhoven
Prof. dr. P. de Paepe, urgentiearts-internist-klinisch farmacoloog
Universitair Ziekenhuis Gent
Gent
Prof. dr. D.J. Touw, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog
Apotheek Universitair Medisch Centrum Groningen
Groningen
Drs. I. de Vries
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Utrecht
Prof. dr. D.R.A. Uges, ziekenhuisapotheker-klinisch toxicoloog-klinisch farmacoloog
Apotheek Universitair Medisch Centrum Groningen
Groningen
Dr. H.J. van Leeuwen, internist-intensivist
Ziekenhuis Rijnstate
Arnhem
Drs. A.J. Wilhelm, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog
Apotheek VU Medisch Centrum
Amsterdam
Drs. ir. J.D. Workum, internist-intensivist / klinisch farmacoloog
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Tilburg

 

Behandelrichtlijnen Toxicologie (NVZA – NVKFB – NVIC)

Reglement

Doelstelling

Ontwikkeling van praktische, zo mogelijk evidence-based, behandelinformatie en -adviezen bij geïntoxiceerde patiënten met het oogmerk om de kwaliteit van de informatievoorziening en behandeling te verbeteren en uniformiteit hierin te bewerkstelligen.

Doelgroepen

 • (ziekenhuis)apothekers
 • huisartsen
 • artsen SpoedEisende Hulp
 • internisten
 • intensivisten
 • psychiaters
 • klinisch farmacologen
 • en anderen die betrokken zijn bij intoxicaties

Artikelen

 • De Expertgroep bestaat uit tenminste 6 leden, waarvan er steeds tenminste 2 behoren tot:
  • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM
  • De Nederlandse Vereniging van Klinische Farmacologie & Biofarmacie (NVKFB)Hierbij is een combinatie mogelijk (NVIC is geen vereniging!).
 • De besturen van de Verenigingen, die in de Expertgroep vertegenwoordigd zijn, kunnen nieuwe leden voordragen.
 • De Expertgroep heeft een voorzitter die de vergadering bijeenroept, leidt en desgewenst verslag uitbrengt aan de betreffende besturen van de Verenigingen.
 • De Expertgroep heeft een vice-voorzitter, die de voorzitter bij afwezigheid (of bij mogelijke belangenvermenging) vervangt. Voorzitter en vice-voorzitter zijn bij voorkeur niet beiden ziekenhuisapotheker of medisch specialist.
 • De Expertgroep vergadert 4 maal per jaar.
 • Behandelinformatie, in de vorm van monografieën, of anderszins gerelateerd aan de doelstelling van de Expertgroep, worden multidisciplinair opgesteld door in elk geval een of meerdere leden van de Expertgroep en door tenminste een ziekenhuisapotheker en een medisch specialist. Deze informatie wordt aansluitend aan alle Expertgroepleden voorgelegd en kan ter beschikking worden gesteld na consensus over de definitieve versie. Bij ontbreken van consensus beslist de voorzitter over de verdere procedure (bijvoorbeeld consultering externe deskundige(n)).
 • Informatie- en communicatiemedium van de Expertgroep is de website: www.toxicologie.org
 • Behandelinformatie wordt periodiek geactualiseerd.
 • Behandelinformatie wordt ter beschikking gesteld aan het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse Apothekers (WINAp). Daarnaast kan de Expertgroep worden geconsulteerd door het WINAp voor klinische toxicologie-gerelateerde vraagstukken die aansluiten bij de doelstelling van de Expertgroep.
 • De voorzitter maakt het verslag van de vergaderingen en stuurt dit ter accordering aan alle leden van de Expertgroep. De leden krijgen tot 3 weken na verzenden de tijd dit verslag te accorderen. Als binnen de gegeven termijn geen reactie ontvangen werd, wordt ingestemd met het verslag.
 • Het reglement wordt tenminste eens per 2 jaren geëvalueerd en zonodig aangepast.