Opleiding klinische farmacologie

Home / Opleiding klinische farmacologie

Opleiding , certificering en herregistratie

De certificeringscommissie regelt inhoud en kwaliteit van de opleiding, de certificering en herregistratie. Voor wat betreft de internisten gebeurt dit in nauwe samenwerking met de sectie klinische farmacologie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

1) Samenstelling commissie

De commissie bestaat minimaal uit 5 geregistreerde klinisch farmacologen, waarbij de expertise van de leden voldoende aansluit bij de specialismen waarbinnen de opleiding tot klinisch farmacoloog plaatsvindt (interne geneeskunde, ziekenhuisfarmacie, kindergeneeskunde, geriatrie, onderzoeker klinische farmacologie etc.). Er zitten twee internisten in de commissie die allebei ook lid zijn van de sectie klinische farmacologie van de NIV. Het reglement van de commissie vindt u hier. De huidige samenstelling van de commissie vindt u hier.

Voorwaarden indienen verzoeken en aanvragen bij de commissie:

De vergaderdata en deadlines voor het indienen van verzoeken en aanvragen vindt u hier.

De commissie behandelt alleen aanvragen die aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Gebruik alleen de formulieren die op deze website verstrekt worden
  • Maak van alle in te dienen documenten één PDF-bestand
  • Dien het samengevoegde PDF-bestand voor de deadline van de eerstvolgende vergadering per mail in bij het secretariaat van de commissie via NVKFB@radboudumc.nl.
    Internisten dienen hun aanvraag in te dienen bij het secretariaat van de NIV differentiaties@internisten.nl

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal uw verzoek of aanvraag niet in behandeling worden genomen. 

2) Eindtermen opleiding

De eindtermen voor de opleiding vindt u hier. Via deze link http://figon.nl/nl/Courses treft u een site met daarop activiteiten die in het kader van de opleiding doorlopen kunnen worden. U vindt daar tevens welke eindtermen door de betreffende opleidingsactiviteiten gedekt worden.

3) Aanmelden voor de opleiding

Aanmelden voor de opleiding tot klinisch farmacoloog gebeurt in overleg met de beoogde opleider via de website van de NVKFB. Internisten (of zij die daartoe in opleiding zijn) dienen gebruik te maken van het aanmeldingsformulier voor internisten. Alle andere kandidaten dienen gebruik te maken van het algemene aanmeldingsformulier. In dit formulier treft u ook het sjabloon van het opleidingsprogramma, hetgeen u moet gebruiken om samen met de opleider een geïndividualiseerd opleidingsprogramma in te dienen. Dit programma zal door de commissie beoordeeld worden en na goedkeuring als basis dienen van uw opleiding en portfolio. Voor internisten en ziekenhuisapothekers gelden aangepaste opleidingseisen, die ook in dit formulier te vinden zijn.

Het NVKFB lidmaatschap is verplicht voor deelname aan de opleiding tot klinisch farmacoloog. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze pagina.

Internisten en arts-assistenten in opleiding tot internist

De opleidingsduur voor deze groep is langer (16 in plaats van 12 maanden, waarvan 8 maanden onderzoek). Dit geldt voor arts-assistenten in opleiding internist die binnen de opleidingstijd tot internist (een deel van) de opleiding lopen, arts-assistenten die de opleiding tot internist onderbreken om klinisch farmacoloog te worden en internisten die na hun opleiding klinisch farmacoloog worden. De opleidingsprogramma’s van deze groep wordt in eerste instantie beoordeeld door de sectie klinische farmacologie van de NIV en vervolgens ter accordering in de vergadering van de certificeringscommissie ingebracht.

Ziekenhuisapothekers

Voor ziekenhuisapothekers geldt dat het onderzoek wat gedaan wordt in principe WMO plichtig onderzoek moet zijn. De opleiding kan gelopen worden binnen de opleiding tot ziekenhuisapotheker of nadat men deze heeft afgerond.

4) Registratie en certificering

Na afloop van de opleiding dient u een verzoek tot registratie inclusief uw portfolio in te dienen bij de Certificeringscommissie. Voor dit portfolio dient u het algemene aanmeldingsformulier of het aanmeldingsformulier voor internisten te gebruiken en daar de gevraagde bijlagen aan toe te voegen. De commissie beoordeelt op basis van dit portfolio of registratie plaats zal vinden.

LET OP: Indien uw opleidingsplan destijds niet volgens het boven genoemde aanmeldingsformulier voor internisten of algemene aanmeldingsformulier ingediend is, dient u bij uw verzoek tot registratie alsnog dit formulier te gebruiken. De commissie houdt bij de beoordeling rekening met het feit dat u de opleiding onder andere voorwaarden gestart bent, waardoor u bepaalde onderdelen in het aanmeldingsformulier niet volledig af zult kunnen dekken.

De registratiedatum is de datum waarop de commissie het besluit neemt. Vervolgens zal een inschrijving in het register van geregistreerde klinisch farmacologen van de NVKFB plaatsvinden. De uitreiking van het certificaat zal op de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de vereniging (tijdens de wetenschappelijke voorjaarsbijeenkomst) plaatsvinden.

De kosten voor registratie en certificering bedragen €100,-.

5) Herregistratie

Iedere 5 jaar dient herregistratie plaats te vinden. U zult erop geattendeerd worden als u zich moet herregistreren. Een document met daarin de eisen voor de herregistratie vindt u hier. Het herregistratieformulier waarop u kunt aangeven op basis van welke activiteiten herregistratie kan plaatsvinden, is hier te downloaden. De commissie beoordeelt of u voor herregistratie in aanmerking komt. Voor internisten wordt dit in eerste instantie gedaan door de sectie klinische farmacologie van de NIV, waarna de certificeringscommissie van de NVKFB dit oordeel accordeert.

De kosten voor herregistratie bedragen €100,-.

6) Opstarten opleidingsinstituut

Mocht u een opleiding tot klinisch farmacoloog willen inrichten, dan treft u hier het formulier waarin de eisen geformuleerd zijn en wat u kunt gebruiken om de opleiding aan te vragen. De commissie zal aan de hand van dit ingevulde formulier beoordelen of uw aanvraag gehonoreerd wordt, of er voorafgaand aan honorering een visitatie moet plaatsvinden en of dit een papieren/mondelinge visitatie, dan wel een visitatiebezoek moet worden. Voor opleidingsinstituten die (ook) internisten willen gaan opleiden wordt deze aanvraag in eerste instantie beoordeeld door de sectie Klinische Farmacologie van de NIV. De uiteindelijke accordering van het opstarten van het opleidingsinstituut gebeurt via de certificeringscommissie van de NVKFB.

Eisen opleiders:

Beide hoofdopleiders dienen tenminste drie jaar als klinisch farmacoloog geregistreerd te zijn, waarbij er minimaal een arts en een apotheker opleider moeten zijn in de instelling en tenminste één daarvan is gepromoveerd op een klinisch farmacologisch onderwerp. Voor beide opleiders geldt dat zij minimaal één dag per week werkzaam moeten zijn in het opleidingscentrum. Voor de overige leden van het opleidingsteam geldt dat zij bij voorkeur een brede en gevarieerde expertise vertegenwoordigen.

N.B.: de NIV eist dat er twee internisten in het opleidingsteam zitten.

De kosten voor erkenning van een opleidingscentrum bedragen €250,-.

7) Visitatie

De commissie organiseert visitaties van de opleidingsinstituten. Iedere 5 jaar dient het opleidingsinstituut gevisiteerd te worden. De formulieren die in het kader van de visitatie ingevuld dienen te worden vindt u hier. De commissie zal aan de hand van dit ingevulde formulier beoordelen of er een papieren/mondelinge visitatie, dan wel een visitatiebezoek plaats moet vinden. Mocht dit laatste het geval zijn, dan treft u hier een sjabloon voor het visitatieprogramma. Als er in een instituut ook internisten opgeleid worden, dan treft u hier het extra formulier wat ook ingevuld moet worden en het visitatiereglement van de NIV. In dat geval zal er tevens een extra lid (niet-klinisch farmacoloog) van het Concilium Interne Geneeskunde meekomen en een ambtelijk secretaris. De visitatie wordt dan in eerste instantie beoordeeld door de sectie Klinische Farmacologie van de NIV. De uiteindelijke accordering van de erkenning van het opleidingsinstituut gebeurt via de certificeringscommissie van de NVKFB.

De kosten voor hererkenning van een opleidingscentrum bedragen €250,-.