Opleiding klinische farmacologie

Home / Opleiding klinische farmacologie

Opleiding , certificering en herregistratie

De certificeringscommissie regelt inhoud en kwaliteit van de opleiding, de certificering en herregistratie. Voor wat betreft de internisten gebeurt dit in nauwe samenwerking met de sectie klinische farmacologie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

1) Samenstelling commissie

De commissie bestaat minimaal uit 5 geregistreerde klinisch farmacologen, waarbij de expertise van de leden voldoende aansluit bij de specialismen waarbinnen de opleiding tot klinisch farmacoloog plaatsvindt (interne geneeskunde, ziekenhuisfarmacie, kindergeneeskunde, geriatrie, onderzoeker klinische farmacologie, etc.). Er zitten twee internisten in de commissie, die allebei ook lid zijn van de sectie klinische farmacologie van de NIV. De werkwijze van de commissie wordt beschreven in het reglement. In het document ‘Samenstelling certificeringscommissie NVKFB’ vindt u de huidige voorzitter, leden en secretariaat van de commissie.


Voorwaarden indienen verzoeken en aanvragen bij de commissie:

Jaarlijks worden vier vergaderdata vastgesteld, met daarbij deadlines voor het indienen van verzoeken en aanvragen.

De commissie behandelt alleen aanvragen die aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Gebruik alleen de formulieren die op deze website verstrekt worden
  • Maak van alle in te dienen documenten één PDF-bestand
  • Dien het samengevoegde PDF-bestand voor de deadline van de eerstvolgende vergadering per mail in bij het secretariaat van de commissie via info@nvkfb.nl.

Internisten dienen hun aanvraag in te dienen bij het secretariaat van de NIV via differentiaties@internisten.nl.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal uw verzoek of aanvraag niet in behandeling worden genomen. 

2) Eindtermen opleiding

In de eindtermen voor de opleiding vindt u de eisen waaraan een kandidaat moet voldoen om geregistreerd en gecertificeerd te kunnen worden als klinisch farmacoloog.

Op het portfolioformulier (te vinden onder “4) Registratie en certificering”) staat per onderdeel beschreven welke documenten de kandidaat aan het einde van de opleiding in dient te leveren om hieraan te voldoen.

3) Aanmelden voor de opleiding

Aanmelden voor de opleiding tot klinisch farmacoloog gebeurt in overleg met de beoogde opleider via de website van de NVKFB m.b.v. het aanmeldingsformulier. U kunt uw aanmelding in PDF indienen bij het NVKFB secretariaat.

In het aanmeldingsformulier treft u ook het sjabloon van het opleidingsprogramma, hetgeen u moet gebruiken om samen met de opleider een geïndividualiseerd opleidingsplan in te dienen. Dit opleidingsplan zal door de commissie beoordeeld worden en na goedkeuring als basis dienen voor uw opleiding en uw portfolio. Voor ziekenhuisapothekers gelden aangepaste opleidingseisen, die ook in dit formulier te vinden zijn.

Internisten (of zij die daartoe in opleiding zijn) dienen gebruik te maken van het aanmeldingsformulier voor internisten of het aanmeldingsformulier voor AIOS interne geneeskunde en sturen hun aanvraag naar het secretariaat van de sectie KF van de NIV.

Uw lidmaatschap van de NVKFB is een voorwaarde voor het bijwonen van de jaarlijkse NVKFB voorjaarsdag, hetgeen een verplicht onderdeel is van uw opleiding. Na uw opleiding is uw lidmaatschap een voorwaarde voor uw herregistratie als Klinisch Farmacoloog. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de pagina ‘Lidmaatschap’ van deze website.

Internisten en arts-assistenten in opleiding tot internist

De opleidingsduur voor deze groep is langer (16 maanden in plaats van 12 maanden, waarvan 8 maanden onderzoek). Dit geldt voor arts-assistenten in opleiding tot internist die binnen de opleidingstijd tot internist (een deel van) de opleiding volgen, arts-assistenten die de opleiding tot internist onderbreken om klinisch farmacoloog te worden en internisten die na hun opleiding klinisch farmacoloog worden.

De opleidingsprogramma’s van deze groep worden in eerste instantie beoordeeld door de sectie klinische farmacologie van de NIV en vervolgens ter accordering in de vergadering van de certificeringscommissie ingebracht.

Ziekenhuisapothekers

Voor ziekenhuisapothekers geldt dat het onderzoek wat gedaan wordt in principe WMO-plichtig onderzoek moet zijn. De opleiding kan gelopen worden binnen de opleiding tot ziekenhuisapotheker of nadat men deze heeft afgerond.

4) Registratie en certificering

Na afloop van de opleiding dient u een verzoek tot registratie, inclusief uw portfolio (in PDF), in te dienen bij de Certificeringscommissie via het secretariaat van de NVKFB. Voor dit portfolio dient u het portfolioformulier te gebruiken en daar de gevraagde bijlagen aan toe te voegen. De commissie beoordeelt op basis van dit portfolio of registratie plaats zal vinden.

Internisten (of zij die daartoe in opleiding zijn) dienen hun verzoek tot registratie via GAIA in bij de NIV en gebruiken daarvoor het portfolioformulier voor internisten of het portfolioformulier voor AIOS interne geneeskunde.

LET OP: Indien uw opleidingsplan destijds nog niet via de nieuwe aanmeldingsformulieren ingediend is, dient u bij uw verzoek tot registratie alsnog het nieuwe portfolioformulier te gebruiken. De commissie houdt bij de beoordeling rekening met het feit dat u de opleiding onder andere voorwaarden gestart bent, waardoor u bepaalde onderdelen in het aanmeldingsformulier niet volledig af zult kunnen dekken. Geef dit a.u.b. wel duidelijk aan in uw verzoek tot registratie.

De registratiedatum is de datum waarop de commissie het besluit neemt. Vervolgens zal een inschrijving in het register van geregistreerde klinisch farmacologen van de NVKFB plaatsvinden. De uitreiking van het certificaat zal op de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de vereniging (tijdens de wetenschappelijke voorjaarsbijeenkomst) plaatsvinden.

De kosten voor registratie en certificering bedragen €100,-.

5) Herregistratie

Iedere 5 jaar dient herregistratie plaats te vinden. U zult erop geattendeerd worden als u zich moet herregistreren. In het document ‘Herregistratie-eisen’ kunt u zien waaraan u moet voldoen. Het NVKFB lidmaatschap is verplicht om u te kunnen laten herregistreren als Klinisch Farmacoloog.

Voor het aanvragen van uw herregistratie dient u het herregistratieformulier (waarop u kunt aangeven op basis van welke activiteiten herregistratie kan plaatsvinden) in te vullen en tezamen met uw CV en een genummerde publicatielijst in PDF op te sturen naar het NVKFB secretariaat. De commissie beoordeelt of u voor herregistratie in aanmerking komt.

Internisten ontvangen van de NIV via GAIA een oproep tot herregistratie en dienen hun verzoek tot herregistratie via GAIA in bij de NIV. De beoordeling voor internisten wordt in eerste instantie gedaan door de sectie klinische farmacologie van de NIV en vervolgens ter accordering in de vergadering van de certificeringscommissie ingebracht.

De kosten voor herregistratie bedragen €100,-.

6) Opstarten opleidingsinstituut

Mocht u een opleiding tot klinisch farmacoloog willen inrichten, dan kunt u het formulier ‘Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum in het aandachtsgebied klinische farmacologie’ gebruiken om een aanvraag in te dienen.

De commissie zal aan de hand van het ingevulde formulier beoordelen of uw aanvraag gehonoreerd wordt, of er voorafgaand aan honorering een visitatie moet plaatsvinden en of dit een papieren/mondelinge visitatie, dan wel een visitatiebezoek moet worden. Voor opleidingsinstituten die (ook) internisten willen gaan opleiden wordt deze aanvraag in eerste instantie beoordeeld door de sectie Klinische Farmacologie van de NIV. De uiteindelijke accordering van het opstarten van het opleidingsinstituut gebeurt via de certificeringscommissie van de NVKFB.

Eisen opleiders:

Beide hoofdopleiders dienen tenminste drie jaar als klinisch farmacoloog geregistreerd te zijn, waarbij er minimaal een arts en een apotheker opleider moeten zijn in de instelling en tenminste één daarvan is gepromoveerd op een klinisch farmacologisch onderwerp. Voor beide opleiders geldt dat zij minimaal één dag per week werkzaam moeten zijn in het opleidingscentrum. Voor de overige leden van het opleidingsteam geldt dat zij bij voorkeur een brede en gevarieerde expertise vertegenwoordigen.

N.B.: de NIV eist dat er twee internisten in het opleidingsteam zitten.

De kosten voor erkenning van een opleidingscentrum bedragen €250,-.

7) Hererkenning en visitatie

De commissie organiseert visitaties van de opleidingsinstituten. Iedere 5 jaar dient het opleidingsinstituut hererkend te worden. De Certificeringscommissie zal contact met u opnemen met het verzoek het “Hererkenningsformulier” in te vullen en in PDF op te sturen naar de Commissie via het secretariaat van de NVKFB. De commissie zal aan de hand van dit ingevulde formulier beoordelen of er een papieren/mondelinge visitatie, dan wel een visitatiebezoek plaats moet vinden. Mocht dit laatste het geval zijn, dan kunt u het sjabloon voor het visitatieprogramma gebruiken.

Als er in een instituut ook internisten opgeleid worden, dan dient u ook het visitatieformulier van de NIV in te vullen. Raadpleeg hiervoor ook het visitatiereglement van de NIV.

De kosten voor hererkenning van een opleidingscentrum bedragen €250,-.