Cursussen/activiteiten Opleiding

Home / Opleidingscentra / Cursussen/activiteiten Opleiding
Opleidingsactiviteiten

Vanuit de sectie klinische farmacologie van de NIV is een pilot gestart voor het gebruik van Entrustable Professional Activities (EPA’s). Bij de opleiding van ziekenhuisapothekers worden ook al EPA’S gebruikt.  In EPA’s worden alle eisen aan de beroepsuitoefening in samenhang met elkaar beschreven in een overzichtelijke tabel. Het gaat daarbij om eisen aan beroepsactiviteiten, kennis, vaardigheden, attitude, competenties en supervisieniveau. De certificeringscommissie wacht met belangstelling de resultaten van de pilot af en zal t.z.t. overwegen of het gebruik van EPA’s verplicht zou moeten worden voor alle klinisch farmacologen in opleiding. Om u vast kennis te laten maken met EPA’s, zijn de EPA’s die in de pilot van de NIV worden gebruikt hier te vinden.

Individuele patiëntenzorg: farmacotherapie

PAOFarmacie organiseert een aantal cursussen die ook voor klinisch farmacologen i.o. interessant zijn. De kosten van iedere cursus zijn te vinden onder ‘Cursusdetails’ via de onderstaande links. Voor het eerste halfjaar van 2020 gaat het om de volgende cursussen:

Individuele patiëntenzorg: intoxicatie

Er zijn op dit moment geen cursussen of workshops bekend die aansluiten bij deze opleidingsactiviteit.

Regionaal of landelijk geneesmiddelenbeleid
  • Richtlijnen op het gebied van intoxicaties

Monografie updaten voor www.toxicologie.org

Al meer dan 10 jaar wordt door een Expertgroep Toxicologie vanuit de NVKFB, NVZA, NVIC (Nederlandse vereniging voor Intensive Care) en NVIC (Nationaal vergiftigingen informatie centrum) de site ww.toxicologie.org ontwikkeld, geupdate en in de lucht gehouden.

Mensen die in opleiding zijn tot Klinisch Farmacoloog kunnen als onderdeel van hun opleiding een monografie ontwikkelen of updaten in samenwerking met een lid van de Expertgroep.  Verdieping in een specifiek (genees)middel en opstellen van een gedegen advies met afwegen beschikbare literatuur, pathofysiologisch mechanisme en praktische haalbaarheid biedt vele leermomenten voor klinisch farmacologen i.o.. Deze activiteit kan meegenomen worden in het portfolio van de opleiding tot klinisch farmacoloog en vanuit de expertgroep zal er ook een KPB veroordeling op de activiteit gedaan worden.

Mocht u een monografie willen updaten of ontwikkelen als onderdeel van uw opleiding tot Klinisch farmacoloog, neem dan contact op met Frank Jansman (f.jansman@dz.nl) voorzitter van de expertgroep, of Kees Kramers (kees.kramers@radboudumc.nl) vicevoorzitter van de expertgroep.

Onderwijs
  • Cursus Teach the Teacher – eenmaal per jaar (± september); informatie volgt t.z.t. via deze website.

Enkele jaren geleden is vanuit de NVKFB het initiatief ontstaan om het farmacotherapieonderwijs in Nederland te professionaliseren en te synchroniseren. Daartoe is vervolgens door een landelijke werkgroep, waar alle medische en farmaceutische faculteiten in vertegenwoordigd waren, een Nederlandse versie ontwikkeld van het WHO-6-stappenplan voor farmacotherapie. Deze ‘6-step’ kan op velerlei manieren toegepast worden in het geneeskunde- en farmacieonderwijs, variërend van het oefenen met schriftelijke patiëntencasus tijdens (werk)colleges of in kleine groepen, tot aan een systematische bespreking van een patiënt in de kliniek met één of
meerdere coassistenten.

Invoering van de 6-step in Nederland heeft belangrijke consequenties voor het farmacotherapieonderwijs, en kan alleen een succes worden als allereerst de docenten getraind zijn in het gebruik ervan. Tijdens de cursus Teaching the Teacher the 6-step zal inhoudelijk worden toegelicht hoe het 6-step-model tot stand is gekomen en hoe het gebruikt kan worden om onderwijs te geven, en zal daarnaast tijdens meerdere workshops worden stilgestaan bij de manier waarop onderwijs gegeven kan worden op basis van de 6-step.

Het International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Pharmacology Education Project is een nieuw opgericht en vrij toegankelijk online leermiddel, bedoeld om educatie en training in de farmacologie wereldwijd te ondersteunen.

In het onderdeel ‘Clinical Pharmacology’ worden de basisprincipes van de farmacologie, klinische farmacologie en toxicologie behandeld. Daarbij worden een aantal belangrijke generieke principes van de klinische farmacologie geïntroduceerd.

Onderzoek
Overig
  • Venn Life Sciences – Pharmacokinetics Course

De komende editie van deze cursus (14-17 september 2020) wordt online gegeven. Voor meer informatie over de cursus en om te registreren volg deze link.

  • CCMO/PJFL online cursus over wet-en regelgeving voor klinisch onderzoek in Nederland – gratis cursus, op ieder moment te starten

In samenwerking met de CCMO heeft Paul Janssen Futurelab een gratis Engelstalige online cursus ontwikkeld over de Nederlandse toetsingsprocedure en de wet- en regelgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Het derde thema over het organizeren en indienen van een onderzoeksvoorstel is begin dit jaar toegevoegd aan de cursus. De cursus is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij het opzetten en/of uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland, en (kandidaat-)leden van METC’s en de CCMO (translationele en klinisch onderzoekers, researchverpleegkundigen, clinical research associates (CRA’s), werknemers van Contract Research Organisations (CRO’s) en bedrijven). In het nieuwe thema komt o.a. aan bod hoe je een goed gestructureerd onderzoeksdossier samenstelt en welke instantie(s) je onderzoekssvoorstel moet(en) goedkeuren voordat je kan starten met de klinische studie. Bezoek de gratis cursus hier: Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures

Paul Janssen Futurelab, een non-profit educatie-initatief van het LUMC, organiseert jaarlijks de blended course Clinical Development. Vanwege de ontwikkelingen rond COVID-19 zijn de on-campus cursussen van de Clinical Development cursus van Paul Janssen Futurelab uitgesteld. De on-campus cursus is verschoven naar 21-24 september 2020 en de on-campus extended cursus is verschoven naar 25 september 25 – 1 oktober 2020.

Wel start op 4 mei aanstaande een extra editie van de online cursus Clinical Development. In deze online cursus leert de cursist de uitgangspunten van de Question-Based Clinical Development methode en hoe deze methode ingezet kan worden om het meest efficiënte klinisch programma vast te stellen voor de ontwikkeling van nieuwe medische interventies (e.g., geneesmiddel, vaccin, ATMP, medical device, medische voeding). De cursus is bedoeld voor translationele en klinische onderzoekers en is volledig online te volgen. De cursusduur is 5 weken en de studielast is ongeveer 5 uur per week. De cursus wordt in juni afgesloten met een online examen. Cursisten die zich daarna verder willen verdiepen in het ontwikkelen van nieuwe medische interventies kunnen zich opgeven voor de on-campus en on-campus extended cursussen. Meer informatie en aanmeldingen via de website van Paul Janssen Futurelab. Op de site vindt u ook een demo waarmee u een goed beeld krijgt van de didactische aanpak en inhoud van de online cursus.

Op 15 april 2020 vindt er een bijeenkomst “introductie CBG voor klinisch farmacologen in opleiding” plaats. In deze bijeenkomst krijg je een indruk van de verschillende procedures in Europa om geneesmiddelen op de markt te krijgen, hoe we naar een registratiedossier kijken en van het belang van regulatory science. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus heb je interesse? Aanmelding vóór 8 april 2020 mailen naar de Dienstpostbus CBG MEB of CBG MEB.

Tijdens deze driedaagse cursus in het UMCG worden de grondbeginselen van populatie farmacokinetische (PK) en -farmacodynamische (PD) modellen behandeld. In de cursus zijn hands-on voorbeelden van nonlinear mixed effects modellen geïncorporeerd die relevant zijn in medicijn ontwikkeling. Onderwerpen die behandeld worden zijn werken met NONMEM en R, voorbereiding van het gegevensbestand, het coderen van het model, en visualisatie/interpretatie van de resultaten. Meer informatie is verkrijgbaar via nonmem@kff.umcg.nl. Aanmelden kan via dit formulier.

During this three days course, participants will be introduced to the basic principles of population approach nonlinear mixed effects modelling in pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamics (PD) evaluation of drugs and will have opportunities for hands-on PK and PK/PD modelling and simulation examples relevant to drug development. Topics include how to work with NONMEM and R, data file preparation, model coding and visualization/interpretation of the results. For more information, please contact nonmem@kff.umcg.nl. The registration form can be found here

This course of 3.5 days, provides an introduction to the theoretical basis of population modeling as well as hands-on exercises to familiarize yourself with NONMEM software and Pirana/PsN. More information can be found here.

  • Cursus “Achtergrond, interpretatie en toepassing van Populatie PK-onderzoek”

Deze cursus is bedoeld voor ziekenhuisapothekers, klinisch farmacologen (al dan niet in opleiding) en klinisch farmacologisch onderzoekers, en gaat over interpretatie en toepassen van populatie-farmacokinetisch en -farmacodynamisch onderzoek. Het modelleren van populatiefarmacokinetiek en -dynamiek is een relatief jonge techniek die niet meer weg te denken is in klinisch farmacologisch onderzoek, geneesmiddelontwikkeling en de klinische praktijk.  Om de onderzoeken met deze techniek te begrijpen en de artikelen die dergelijk onderzoek beschrijven te kunnen interpreteren, is specifieke kennis nodig van het vakjargon en van de onderzoeksmethoden. In de praktijk blijkt dat deze achtergrondkennis veelal ontoereikend is. In de aangeboden cursus leert u van de specialisten in het veld aan de hand van interactieve lezingen, huiswerk en opdrachten hoe u populatie-farmacokinetisch onderzoek kunt interpreteren en vertalen naar de praktijk.

Dr. Thomas Dorlo – is farmacoloog en post-doc onderzoeker in het Nederlands Kanker Instituut en visiting researcher aan de universiteit van Uppsala in Zweden.

Dr. Jeroen Diepstraten – is als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft.

Prof. Dr.  Alwin Huitema – is als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Nederlands Kanker Instituut en het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Dr. Rob ter Heine – is als ziekenhuisapotheker en post-doc onderzoeker werkzaam in het Radboudumc te Nijmegen

Dr. Teun Post  – is assistant professor applied pharmacometrics and systems pharmacology aan de universiteit van Leiden en senior consultant bij LAP&P consultants

Dr. Dirk Jan Moes – is post-doc onderzoeker en ziekenhuisapotheker in het Leids universitair medisch centrum.

Voor meer informatie neemt u contact op met Rob ter Heine (R.terHeine@radboudumc.nl). 

  • Op de website van FIGON vindt u de FIGON Course Catalogue; een overzicht van cursussen op locatie die binnenkort georganiseerd worden (grotendeels ook hier genoemd) en een aantal online cursussen die op verschillende momenten te volgen zijn.

In de Commissie Geneesmiddelen / Wetenschappelijk Adviesraad van Zorginstituut Nederland wordt op basis van, achtereenvolgens, een therapeutische waardebepaling, een budgetimpact en een kosteneffectiviteitsanalyse een advies opgesteld voor VWS over toelating tot het verzekerde pakket. Omdat de discussie zich tijdens deze vergadering vrijwel volledig richt op therapeutische waardebepaling van nieuwe geneesmiddelen en de bijbehorende kosteneffectiviteit, is dit een vergadering die ook interessant is voor klinisch farmacologen in opleiding. De voorzitter van deze Commissie heeft daarover met ZIN afgestemd en kreeg onderstaande bericht van akkoord, binnen de volgende kaders:

1) Per vergadering 2 (maximaal 3 KF i.o. of AIOS ZF, naast eventuele andere bezoekers;

2) Aanmelding voor bijwonen van de vergadering vindt vooraf plaats via warcg@zinl.nl;

3) Voorafgaand aan de vergadering (dan wel toezending van de stukken) wordt een geheimhoudingsverklaring getekend;

4) In aanmerking komen personen die in opleiding zijn tot klinisch farmacoloog (erkend opleidingsplan bij NVKFB) of ziekenhuisapotheker (erkend opleidingsplan bij SRC);

5) De personen kunnen maximaal 2x een vergadering bijwonen (om de eerste keer te kunnen snuffelen aan de gang van zaken en de tweede keer meer inhoudelijk iets te vinden van een dossier);

6) Vergaderstukken worden, na aanmelding en tekenen van een geheimhoudingsverklaring, per mail aan de bezoeker gezonden.