Cursussen/activiteiten Opleiding

Home / Opleidingscentra / Cursussen/activiteiten Opleiding
Opleidingsactiviteiten

Vanuit de sectie klinische farmacologie van de NIV is een pilot gestart voor het gebruik van Entrustable Professional Activities (EPA’s). Bij de opleiding van ziekenhuisapothekers worden ook al EPA’S gebruikt.  In EPA’s worden alle eisen aan de beroepsuitoefening in samenhang met elkaar beschreven in een overzichtelijke tabel. Het gaat daarbij om eisen aan beroepsactiviteiten, kennis, vaardigheden, attitude, competenties en supervisieniveau. De certificeringscommissie wacht met belangstelling de resultaten van de pilot af en zal t.z.t. overwegen of het gebruik van EPA’s verplicht zou moeten worden voor alle klinisch farmacologen in opleiding. U kunt alvast kennis maken met de EPA’s via de EPA’s die worden gebruikt in de pilot van de NIV.

Individuele patiëntenzorg: farmacotherapie

Er zijn op dit moment geen cursussen of workshops bekend die aansluiten bij deze opleidingsactiviteit.

Individuele patiëntenzorg: intoxicatie

Er zijn op dit moment geen cursussen of workshops bekend die aansluiten bij deze opleidingsactiviteit.

Regionaal of landelijk geneesmiddelenbeleid
  • Richtlijnen op het gebied van intoxicaties

Monografie updaten voor www.toxicologie.org

Al meer dan 10 jaar wordt door een Expertgroep Toxicologie vanuit de NVKFB, NVZA, NVIC (Nederlandse vereniging voor Intensive Care) en NVIC (Nationaal vergiftigingen informatie centrum) de site ww.toxicologie.org ontwikkeld, geupdate en in de lucht gehouden.

Mensen die in opleiding zijn tot Klinisch Farmacoloog kunnen als onderdeel van hun opleiding een monografie ontwikkelen of updaten in samenwerking met een lid van de Expertgroep.  Verdieping in een specifiek (genees)middel en opstellen van een gedegen advies met afwegen beschikbare literatuur, pathofysiologisch mechanisme en praktische haalbaarheid biedt vele leermomenten voor klinisch farmacologen i.o.. Deze activiteit kan meegenomen worden in het portfolio van de opleiding tot klinisch farmacoloog en vanuit de expertgroep zal er ook een KPB veroordeling op de activiteit gedaan worden.

Mocht u een monografie willen updaten of ontwikkelen als onderdeel van uw opleiding tot Klinisch farmacoloog, neem dan contact op met Frank Jansman (f.jansman@dz.nl) voorzitter van de expertgroep, of Kees Kramers (kees.kramers@radboudumc.nl) vicevoorzitter van de expertgroep.

Onderwijs
  • Cursus Teach the Teacher – in 2022 eenmaal gehouden, op 7 oktober 2022; informatie volgt t.z.t. via deze website.

Enkele jaren geleden is vanuit de NVKFB het initiatief ontstaan om het farmacotherapieonderwijs in Nederland te professionaliseren en te synchroniseren. Daartoe is vervolgens door een landelijke werkgroep, waar alle medische en farmaceutische faculteiten in vertegenwoordigd waren, een Nederlandse versie ontwikkeld van het WHO-6-stappenplan voor farmacotherapie. Deze ‘6-step’ kan op velerlei manieren toegepast worden in het geneeskunde- en farmacieonderwijs, variërend van het oefenen met schriftelijke patiëntencasus tijdens (werk)colleges of in kleine groepen, tot aan een systematische bespreking van een patiënt in de kliniek met één of
meerdere coassistenten.

Invoering van de 6-step in Nederland heeft belangrijke consequenties voor het farmacotherapieonderwijs, en kan alleen een succes worden als allereerst de docenten getraind zijn in het gebruik ervan. Tijdens de cursus Teaching the Teacher the 6-step zal inhoudelijk worden toegelicht hoe het 6-step-model tot stand is gekomen en hoe het gebruikt kan worden om onderwijs te geven, en zal daarnaast tijdens meerdere workshops worden stilgestaan bij de manier waarop onderwijs gegeven kan worden op basis van de 6-step.

Het International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Pharmacology Education Project is een nieuw opgericht en vrij toegankelijk online leermiddel, bedoeld om educatie en training in de farmacologie wereldwijd te ondersteunen.

In het onderdeel ‘Clinical Pharmacology’ worden de basisprincipes van de farmacologie, klinische farmacologie en toxicologie behandeld. Daarbij worden een aantal belangrijke generieke principes van de klinische farmacologie geïntroduceerd.

Onderzoek
Overig
  • Roche opleidingsdag voor klinisch farmacologen in opleiding

Op vrijdag 23 september wordt door Roche een nieuwe opleidingsdag voor klinisch farmacologen in opleiding georganiseerd. Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht over deze dag. Aanmelden kan tot 1 augustus 2022 via het aanmeldformulier. Er zijn 25 plaatsen, dus wees snel!

  • Radboudumc Summer School “Introduction to Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Analysis” – 4 July – 28 July 2022

The role of clinical pharmacology has been well-established in research as well as clinical practice. Its main function in drug development is to establish a dose that is both safe and effective. In this course, you will become acquainted with different techniques to describe and predict pharmacokinetics and pharmacodynamics and learn how to apply these techniques in research and clinical practice.

The course is organised by the Radboudumc Pharmacy Department and supported by the Radboudumc Department of Pharmacology and Toxicology and with help from the Radboud Applied Pharmacometrics research group. It consists of four weekly online modules (about 10 hours per module) with an accompanying online exam. Subsequently, there will be a one-week hands-on training that requires physical attendance at Radboudumc.

Part one: Online Modules
This part will be offered online. Study from the comfort of your own home, and meet participants from all over the world, expanding your international network with no additional costs for hotels or flights. The part will consist of a combination of interactive live sessions, challenging discussions with other participants, group work and individual study.

Part two: Hands-on training on Campus
This part of the course will take place on the campus of Radboud University, the greenest and most beautiful campus of the Netherlands. Both the city of Nijmegen and the university have an open and friendly atmosphere where students and staff feel safe and at home.      During this one week hands-on training at Radboudumc, you will gain experience with performing various pharmacokinetic analyses and designing your own research.

The week will start with an introduction to Radboudumc and a tour through the Radboudumc Pharmacy research facility, including the research lab. There will be several presentations from various leading researchers about i.e. pharmacokinetic research in special populations and the application of Therapeutic Drug Monitoring. You will get trained on performing non-compartmental PK analyses using WinNonlin, bioequivalence calculations, and Physiologically-Based PK simulations in SimCyp. Finally, you will work in groups on two assignments:

1. Design a pharmacokinetic study based to answer a preformulated research question
2. Perform a pharmacokinetic analysis based on fictional study results and present the results in the form of an oral presentation and an abstract.

There is a maximum of 30 participants. Although the application deadline is June 1st 2022, an early bird fee is available until April 1st 2022. Furthermore, there is a discount for participants from lower- and middle-income countries. If you intend to participate we advise you to enrol as soon as possible, as our experience is that available slots are filled up rapidly. More information and the application form can be found on the Radboud University website.

Paul Janssen Futurelab, een non-profit educatie-initatief van het LUMC, organiseert jaarlijks de blended course Clinical Development. De online cursus Clinical Development kan als stand-alone cursus worden gevolgd, of als onderdeel van deze blended course. De eerstvolgende cursus start op 31 oktober 2022.

In deze online cursus leert de cursist de uitgangspunten van de Question-Based Clinical Development methode en hoe deze methode ingezet kan worden om het meest efficiënte klinisch programma vast te stellen voor de ontwikkeling van nieuwe medische interventies (e.g., geneesmiddel, vaccin, ATMP, medical device, medische voeding). De cursus is bedoeld voor translationele en klinische onderzoekers en is volledig online te volgen. De cursusduur is 5 weken en de studielast is ongeveer 5 uur per week. De cursus wordt afgesloten met een online examen. Cursisten die zich daarna verder willen verdiepen in het ontwikkelen van nieuwe medische interventies kunnen zich opgeven voor de on-campus en on-campus extended cursussen. Meer informatie, een overzicht van de komende cursusdata, en aanmeldingen via de website van Paul Janssen Futurelab. Op de site vindt u ook een demo waarmee u een goed beeld krijgt van de didactische aanpak en inhoud van de online cursus.

Ook wordt de online cursus Intellectual Property georganiseerd. De eerstvolgende cursus start op 31 oktober 2022. In deze 5-weekse cursus komen de ins & outs voor het verkrijgen en onderhouden van patenten aan bod, alsmede de samenloop van het patentrecht met het verlenen van marktexclusiviteit door registratie autoriteiten. Meer informatie vindt u wederom op de website.

Nieuw in het aanbod van het Paul Janssen Futurelab is de online cursus Market Approval, zoals verder toegelicht op deze pagina. De eerstvolgende curus start op 7 november 2022.

Naast deze cursussen biedt het Paul Janssen Futurelab verschillende andere (online) cursussen aan. Voor meer informatie, kijk op: https://www.pauljanssenfuturelab.eu/our-courses/

  • CCMO/PJFL online cursus over wet-en regelgeving voor klinisch onderzoek in Nederland – gratis cursus, op ieder moment te starten

In samenwerking met de CCMO heeft Paul Janssen Futurelab een gratis Engelstalige online cursus ontwikkeld over de Nederlandse toetsingsprocedure en de wet- en regelgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Het derde thema over het organizeren en indienen van een onderzoeksvoorstel is begin dit jaar toegevoegd aan de cursus. De cursus is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij het opzetten en/of uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland, en (kandidaat-)leden van METC’s en de CCMO (translationele en klinisch onderzoekers, researchverpleegkundigen, clinical research associates (CRA’s), werknemers van Contract Research Organisations (CRO’s) en bedrijven). In het nieuwe thema komt o.a. aan bod hoe je een goed gestructureerd onderzoeksdossier samenstelt en welke instantie(s) je onderzoekssvoorstel moet(en) goedkeuren voordat je kan starten met de klinische studie.

Bezoek de gratis cursus hier: Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures

  • Cursus “Achtergrond, interpretatie en toepassing van Populatie PK-onderzoek”

Deze cursus is bedoeld voor ziekenhuisapothekers, klinisch farmacologen (al dan niet in opleiding) en klinisch farmacologisch onderzoekers, en gaat over interpretatie en toepassen van populatie-farmacokinetisch en -farmacodynamisch onderzoek. Het modelleren van populatiefarmacokinetiek en -dynamiek is een relatief jonge techniek die niet meer weg te denken is in klinisch farmacologisch onderzoek, geneesmiddelontwikkeling en de klinische praktijk.  Om de onderzoeken met deze techniek te begrijpen en de artikelen die dergelijk onderzoek beschrijven te kunnen interpreteren, is specifieke kennis nodig van het vakjargon en van de onderzoeksmethoden. In de praktijk blijkt dat deze achtergrondkennis veelal ontoereikend is. In de aangeboden cursus leert u van de specialisten in het veld aan de hand van interactieve lezingen, huiswerk en opdrachten hoe u populatie-farmacokinetisch onderzoek kunt interpreteren en vertalen naar de praktijk.

Dr. Thomas Dorlo – is farmacoloog en post-doc onderzoeker in het Nederlands Kanker Instituut en visiting researcher aan de universiteit van Uppsala in Zweden.

Dr. Jeroen Diepstraten – is als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft.

Prof. Dr.  Alwin Huitema – is als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Nederlands Kanker Instituut en het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Dr. Rob ter Heine – is als ziekenhuisapotheker en post-doc onderzoeker werkzaam in het Radboudumc te Nijmegen

Dr. Teun Post  – is assistant professor applied pharmacometrics and systems pharmacology aan de universiteit van Leiden en senior consultant bij LAP&P consultants

Dr. Dirk Jan Moes – is post-doc onderzoeker en ziekenhuisapotheker in het Leids universitair medisch centrum.

Voor meer informatie neemt u contact op met Rob ter Heine (R.terHeine@radboudumc.nl). 

  • Op de website van FIGON vindt u de FIGON Course Catalogue; een overzicht van cursussen op locatie die binnenkort georganiseerd worden (grotendeels ook hier genoemd) en een aantal online cursussen die op verschillende momenten te volgen zijn.

Elk jaar in april en oktober organiseert het CBG introductiedagen voor klinisch farmacologen i.o. Hierin wordt een beeld geschetst van de registratie van geneesmiddelen in Nederland en de Europese setting. Daarnaast wordt inhoudelijk ingegaan op de pre-klinische, klinisch-farmacologische en klinische beoordeling van een registratiedossier, alsmede op geneesmiddelbewaking en Regulatory Science activiteiten binnen het CBG. De onderwerpen worden aan de hand van verschillende casussen, waarin inbreng van de deelnemers wordt verwacht, besproken.

Verder is er de mogelijkheid om gedurende langere tijd mee te lopen (‘stage’, 2 weken verdeeld over een half jaar) met de beoordeling van een nieuw geneesmiddel, zie hiervoor achtergrondinformatie in deze link. Voor meer informatie over de inhoud van de stage neemt u contact op met Marc Maliepaard (m.maliepaard@cbg-meb.nl).

Opgeven voor de introductiemiddag kan door een mail te sturen naar science@cbg-meb.nl.

  • Stagedag bij LAREB voor Klinisch Farmacologen in opleiding – 2 keer per jaar

Bijwerkingencentrum Lareb organiseert twee keer per jaar een stagedag voor klinisch farmacologen in opleiding. Tijdens deze dag maakt u kennis met de verschillende aspecten van de werkzaamheden van Lareb, waaronder de afhandeling van bijwerkingenmeldingen, signaaldetectie en de Teratologie Informatie Service. De dag start met informatieve presentaties en het tweede gedeelte van de dag wordt besteed aan casuïstiekbespreking. U komt dan in de schoenen te staan van een beoordelaar en u zult zelf bijwerkingenmeldingen gaan beoordelen en bespreken.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@lareb.nl. Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht.

  • Deelname aan vergaderingen Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland

In de Commissie Geneesmiddelen / Wetenschappelijk Adviesraad van Zorginstituut Nederland wordt op basis van, achtereenvolgens, een therapeutische waardebepaling, een budgetimpact en een kosteneffectiviteitsanalyse een advies opgesteld voor VWS over toelating tot het verzekerde pakket. Omdat de discussie zich tijdens deze vergadering vrijwel volledig richt op therapeutische waardebepaling van nieuwe geneesmiddelen en de bijbehorende kosteneffectiviteit, is dit een vergadering die ook interessant is voor klinisch farmacologen in opleiding. De voorzitter van deze Commissie heeft daarover met ZIN afgestemd en kreeg onderstaande bericht van akkoord, binnen de volgende kaders:

1) Per vergadering 2 (maximaal 3 KF i.o. of AIOS ZF, naast eventuele andere bezoekers;

2) Aanmelding voor bijwonen van de vergadering vindt vooraf plaats via warcg@zinl.nl;

3) Voorafgaand aan de vergadering (dan wel toezending van de stukken) wordt een geheimhoudingsverklaring getekend;

4) In aanmerking komen personen die in opleiding zijn tot klinisch farmacoloog (erkend opleidingsplan bij NVKFB) of ziekenhuisapotheker (erkend opleidingsplan bij SRC);

5) De personen kunnen maximaal 2x een vergadering bijwonen (om de eerste keer te kunnen snuffelen aan de gang van zaken en de tweede keer meer inhoudelijk iets te vinden van een dossier);

6) Vergaderstukken worden, na aanmelding en tekenen van een geheimhoudingsverklaring, per mail aan de bezoeker gezonden.