Cursussen/activiteiten Opleiding

Home / Opleidingscentra / Cursussen/activiteiten Opleiding
Opleidingsactiviteiten

Vanuit de sectie klinische farmacologie van de NIV is een pilot gestart voor het gebruik van Entrustable Professional Activities (EPA’s). Bij de opleiding van ziekenhuisapothekers worden ook al EPA’S gebruikt.  In EPA’s worden alle eisen aan de beroepsuitoefening in samenhang met elkaar beschreven in een overzichtelijke tabel. Het gaat daarbij om eisen aan beroepsactiviteiten, kennis, vaardigheden, attitude, competenties en supervisieniveau. De certificeringscommissie wacht met belangstelling de resultaten van de pilot af en zal t.z.t. overwegen of het gebruik van EPA’s verplicht zou moeten worden voor alle klinisch farmacologen in opleiding. U kunt alvast kennis maken met de EPA’s via de EPA’s die worden gebruikt in de pilot van de NIV.

Individuele patiëntenzorg: farmacotherapie

Er zijn op dit moment geen cursussen of workshops bekend die aansluiten bij deze opleidingsactiviteit.

Individuele patiëntenzorg: intoxicatie

Er zijn op dit moment geen cursussen of workshops bekend die aansluiten bij deze opleidingsactiviteit.

Regionaal of landelijk geneesmiddelenbeleid
  • Richtlijnen op het gebied van intoxicaties

Monografie updaten voor www.toxicologie.org

Al meer dan 10 jaar wordt door een Expertgroep Toxicologie vanuit de NVKFB, NVZA, NVIC (Nederlandse vereniging voor Intensive Care) en NVIC (Nationaal vergiftigingen informatie centrum) de site ww.toxicologie.org ontwikkeld, geupdate en in de lucht gehouden.

Mensen die in opleiding zijn tot Klinisch Farmacoloog kunnen als onderdeel van hun opleiding een monografie ontwikkelen of updaten in samenwerking met een lid van de Expertgroep.  Verdieping in een specifiek (genees)middel en opstellen van een gedegen advies met afwegen beschikbare literatuur, pathofysiologisch mechanisme en praktische haalbaarheid biedt vele leermomenten voor klinisch farmacologen i.o.. Deze activiteit kan meegenomen worden in het portfolio van de opleiding tot klinisch farmacoloog en vanuit de expertgroep zal er ook een KPB veroordeling op de activiteit gedaan worden.

Mocht u een monografie willen updaten of ontwikkelen als onderdeel van uw opleiding tot Klinisch farmacoloog, neem dan contact op met Frank Jansman (f.jansman@dz.nl) voorzitter van de expertgroep, of Kees Kramers (kees.kramers@radboudumc.nl) vicevoorzitter van de expertgroep.

Onderwijs
  • Cursus Teach the Teacher – de eerstvolgende cursus vindt plaats in het najaar van 2024. Zodra de datum bekend is kunt u zich aanmelden via ons nieuwe ledenportaal. De cursus is alleen voor leden van de NVKFB. Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers. Er wordt gewerkt met een reservelijst bij eventuele uitvallers. Leden die reeds op de reservelijst staan van de vorige cursus worden door het secretariaat ingeschreven.

Enkele jaren geleden is vanuit de NVKFB het initiatief ontstaan om het farmacotherapieonderwijs in Nederland te professionaliseren en te synchroniseren. Daartoe is vervolgens door een landelijke werkgroep, waar alle medische en farmaceutische faculteiten in vertegenwoordigd waren, een Nederlandse versie ontwikkeld van het WHO-6-stappenplan voor farmacotherapie. Deze ‘6-step’ kan op velerlei manieren toegepast worden in het geneeskunde- en farmacieonderwijs, variërend van het oefenen met schriftelijke patiëntencasus tijdens (werk)colleges of in kleine groepen, tot aan een systematische bespreking van een patiënt in de kliniek met één of
meerdere coassistenten.

Invoering van de 6-step in Nederland heeft belangrijke consequenties voor het farmacotherapieonderwijs, en kan alleen een succes worden als allereerst de docenten getraind zijn in het gebruik ervan. Tijdens de cursus Teach the Teacher zal inhoudelijk worden toegelicht hoe het 6-step-model tot stand is gekomen en hoe het gebruikt kan worden om onderwijs te geven, en zal daarnaast tijdens meerdere workshops worden stilgestaan bij de manier waarop onderwijs gegeven kan worden op basis van de 6-step.

Het International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Pharmacology Education Project is een nieuw opgericht en vrij toegankelijk online leermiddel, bedoeld om educatie en training in de farmacologie wereldwijd te ondersteunen.

In het onderdeel ‘Clinical Pharmacology’ worden de basisprincipes van de farmacologie, klinische farmacologie en toxicologie behandeld. Daarbij worden een aantal belangrijke generieke principes van de klinische farmacologie geïntroduceerd.

Onderzoek
Overig
  • Save the Date: Netwerkbijeenkomst Lareb voor zorgverleners

Bijwerkingencentrum Lareb organiseert op 18 juni 2024 van 15.30 – 21.00 uur een netwerkbijeenkomst voor zorgverleners. Nadere informatie over het programma volgt op een later moment. De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

  • Save the Date: Opleidingsdag voor klinisch farmacologen door Abbvie

Op maandag 11 maart wordt door de firma Abbvie een opleidingsdag voor klinisch farmacologen georganiseerd over de farmaceutische industrie. Behalve een kennismaking met Abbvie als bedrijf en werkgever is er een inhoudelijk programma over de verschillende activiteiten van de farmaceutische industrie. Zo zullen deelnemers kennismaken met regulatory affairs (toelating tot de markt) en market access (van prijs tot vergoeding). Daarnaast wordt stilgestaan bij onderzoeksactiviteiten (clinical trials, investigator initiated studies en real world evidence), patient support programma’s en activiteiten op het gebied van healthcare innovation. Uiteraard is het een interactief programma waarbij er veel ruimte is voor input en vragen van deelnemers.

Wanneer: Maandag 11 maart 2024

Hoe laat: ontvangst vanaf 09:30 (start programma 10:00). Einde om 16:00

Waar: Van der Valk Vianen (Prins Bernhardstraat 75, Vianen)

Inschrijving: voor 15 februari via https://forms.office.com/r/ckKrR3RssZ (hier is ook het volledige programma in te zien)

  • Paul Janssen Futurelab – Online cursussen Clinical Development, Intellectual Property en Market Approval

Paul Janssen Futurelab, een non-profit educatie-initatief van het LUMC, organiseert jaarlijks de blended course Clinical Development. De online cursus Clinical Development kan als stand-alone cursus worden gevolgd, of als onderdeel van deze blended course.

In deze online cursus leert de cursist de uitgangspunten van de Question-Based Clinical Development methode en hoe deze methode ingezet kan worden om het meest efficiënte klinisch programma vast te stellen voor de ontwikkeling van nieuwe medische interventies (e.g., geneesmiddel, vaccin, ATMP, medical device, medische voeding). De cursus is bedoeld voor translationele en klinische onderzoekers en is volledig online te volgen. De cursusduur is 5 weken en de studielast is ongeveer 5 uur per week. De cursus wordt afgesloten met een online examen. Cursisten die zich daarna verder willen verdiepen in het ontwikkelen van nieuwe medische interventies kunnen zich opgeven voor de on-campus en on-campus extended cursussen. Meer informatie, een overzicht van de komende cursusdata, en aanmeldingen via de website van Paul Janssen Futurelab. Op de site vindt u ook een demo waarmee u een goed beeld krijgt van de didactische aanpak en inhoud van de online cursus.

Ook wordt de online cursus Intellectual Property georganiseerd. In deze 5-weekse cursus komen de ins & outs voor het verkrijgen en onderhouden van patenten aan bod, alsmede de samenloop van het patentrecht met het verlenen van marktexclusiviteit door registratie autoriteiten. Meer informatie vindt u wederom op de website.

Nieuw in het aanbod van het Paul Janssen Futurelab is de online cursus Market Approval, zoals verder toegelicht op deze pagina.

Naast deze cursussen biedt het Paul Janssen Futurelab verschillende andere (online) cursussen aan. Voor meer informatie, kijk op: https://www.pauljanssenfuturelab.eu/our-courses/

  • CCMO/PJFL online cursus over wet-en regelgeving voor klinisch onderzoek in Nederland – gratis cursus, op ieder moment te starten

In samenwerking met de CCMO heeft Paul Janssen Futurelab een gratis Engelstalige online cursus ontwikkeld over de Nederlandse toetsingsprocedure en de wet- en regelgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Het derde thema over het organizeren en indienen van een onderzoeksvoorstel is begin dit jaar toegevoegd aan de cursus. De cursus is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij het opzetten en/of uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland, en (kandidaat-)leden van METC’s en de CCMO (translationele en klinisch onderzoekers, researchverpleegkundigen, clinical research associates (CRA’s), werknemers van Contract Research Organisations (CRO’s) en bedrijven). In het nieuwe thema komt o.a. aan bod hoe je een goed gestructureerd onderzoeksdossier samenstelt en welke instantie(s) je onderzoekssvoorstel moet(en) goedkeuren voordat je kan starten met de klinische studie.

Bezoek de gratis cursus hier: Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures

  • Op de website van FIGON vindt u de FIGON Course Catalogue; een overzicht van cursussen op locatie die binnenkort georganiseerd worden (grotendeels ook hier genoemd) en een aantal online cursussen die op verschillende momenten te volgen zijn.
  • CBG introductiedag (2x per jaar) en stagemogelijkheden bij het CBG voor Klinisch Farmacologen in opleiding

Tweemaal per jaar (rond april en oktober) organiseert het CBG introductiedagen voor klinisch farmacologen i.o. Hierin wordt een beeld geschetst van de registratie van geneesmiddelen in Nederland en de Europese setting. Daarnaast wordt inhoudelijk ingegaan op de pre-klinische, klinisch-farmacologische en klinische beoordeling van een registratiedossier, alsmede op geneesmiddelbewaking en Regulatory Science activiteiten binnen het CBG. De onderwerpen worden aan de hand van verschillende casussen, waarin inbreng van de deelnemers wordt verwacht, besproken.

In 2024 zijn de introductiedagen gepland op woensdag 17 april en woensdag 16 oktober.

Verder is er de mogelijkheid om gedurende langere tijd mee te lopen (‘stage’, 2 weken verdeeld over een half jaar) met de beoordeling van een nieuw geneesmiddel. Voor meer informatie over de inhoud van de stage neemt u contact op met Marc Maliepaard (m.maliepaard@cbg-meb.nl).

Opgeven voor de introductiedag kan door een mail te sturen naar science@cbg-meb.nl.

  • Online stagedag bij LAREB voor Klinisch Farmacologen in opleiding – 2 keer per jaar

Bijwerkingencentrum Lareb organiseert twee keer per jaar een online stagedag voor klinisch farmacologen in opleiding. Tijdens deze dag maakt u kennis met de verschillende aspecten van de werkzaamheden van Lareb, waaronder de afhandeling van bijwerkingenmeldingen, signaaldetectie en de Teratologie Informatie Service.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@lareb.nl.