Privacy

Home / Privacy

PRIVACY STATEMENT

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KLINISCHE FARMACOLOGIE EN BIOFARMACIE

versie 24 oktober 2018

 

1. INLEIDING EN ACHTERGROND

De privacy van uw persoonsgegevens is belangrijk. Dit document is samengesteld om u te informeren hoe wij gegevens verzamelen, verwerken, doorgeven en opslaan. Verder gaat het document u informeren over welke rechten u heeft en hoe u beschikbare persoonsgegevens van uzelf kunt opvragen.

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (hierna: NVKFB) is een vereniging zonder winstoogmerk. De privacy policy is in lijn met de Nederlandse wetten die het gebruik van persoonsgegevens bepalen in het algemeen. In het bijzonder is dit Privacy Statement opgesteld naar aanleiding van de “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)” in werking getreden op 25 mei 2018.

 

De NVKFB is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij bij aanmelding van haar leden heeft ontvangen. Daarnaast is de NVKFB verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die de NVKFB zelf, al dan niet via haar digitale kanalen (o.a. de website) verzamelt.

De NVKFB is gevestigd te Nijmegen, 137 Farmacologie-Toxicologie, Radboudumc, Postbus 9101, 6500 HB NIJMEGEN, en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40477154.

De NVKFB stelt zich statutair ten doel: het stimuleren van onderwijs, wetenschap en praktijk van klinische farmacologie en biofarmacie, op basis van wetenschappelijke en ethische standaarden en het promoten van een goede samenwerking tussen alle betrokkenen in dit veld. De vereniging is verbonden met FIGON en de European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). De vereniging certificeert de opleiding en herregistratie van klinisch farmacologen in Nederland.

De leden van de NVKFB alsmede de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop kunnen vertrouwen dat de NVKFB zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De NVKFB is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

Bovenstaande geldt uiteraard ook voor de overige personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen.

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. De NVKFB kan het Privacy Statement wijzigen conform de daarvoor geldende (statutaire) regelingen en procedures. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door deze op de website bekend te maken.

 

2. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

Persoonsgegevens

De NVKFB ontvangt uw persoonsgegevens of heeft uw persoonsgegevens in het verleden ontvangen, bij uw aanmelding als lid van de NVKFB zoals vermeld op het aanmeldingsformulier. Daarnaast kan de NVKFB persoonsgegevens van u ontvangen hebben via overeenkomsten, correspondentie en gegevens die de NVKFB verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de NVKFB of via haar andere (digitale) kanalen of organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld een congres, visitaties).

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. In het kader van de aanmelding van onze leden verzamelen wij de persoonsgegevens zoals opgevraagd via het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

De NVKFB verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor het voeren van een (leden)administratie door de NVKFB ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVKFB.
 2. Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve belangenbehartiging door de NVKFB.
 3. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in bestuur/commissies/werkgroepen/raden/algemene leden vergadering van de NVKFB en de externe partijen waar leden namens de NVKFB zitting in hebben.
 4. Om informatie te verkrijgen omtrent (collectieve) producten en diensten van of vanuit de NVKFB, welke van belang kunnen zijn voor de leden, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, informatie over richtlijnen of deskundigheidsbevordering.
 5. Voor historische, statistische en archiefdoeleinden.
 6. Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website van de NVKFB of andere (digitale) kanalen.
 7. Voor landelijke onderwijsactiviteiten t.b.v. opleiding klinische farmacologie of andere post-graduate onderwijsactiviteiten.

 

Grondslagen van de gegevensverwerking

De NVKFB waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door de NVKFB is noodzakelijk in het kader van uw lidmaatschap van de NVKFB. Als lid en aangeslotene heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het uitvoeren en waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat de NVKFB uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van ‘een overeenkomst’ die u als lid en aangeslotene bent aangegaan met de NVKFB.
 • De NVKFB verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van de NVKFB. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVKFB.
 • Indien de NVKFB uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijk toestemming.

De NVKFB maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of tot stand komt met toepassing van profiling.

 

3. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verstrekken voor zover u internist-klinisch farmacoloog en lid bent, een aantal van door ons verzamelde persoonsgegevens aan Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De NIV verstrekt op haar beurt uw persoonsgegevens aan de Federatie, de KNMG en de LAD (indien relevant) die noodzakelijk zijn voor communicatie met u en het realiseren van de statutaire doelstellingen van de KNMG en de LAD. Voor de wijze waarop de Federatie, KNMG en LAD omgaan met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar de website van desbetreffende partijen.

Indien u namens de NVKFB zitting neemt in een werkgroep of commissie (zowel om mee te werken aan kwaliteitsprojecten en -beleid van NVKFB als van een externe partij), kan de NVKFB uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk is met het oog op uw deelname, verstrekken aan betrokken instanties, zoals het Kennisinstituut van Medisch Specialisten B.V. (“het Kennisinstituut”), aan de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (“SKMS”), alsmede aan andere stichtingen of verenigingen of andere partijen. Deze organisaties kunnen zelf ook uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het oog op uw deelname.

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NVKFB uw persoonsgegevens verwerken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de uitgever ten behoeve van het verzenden van FIGON magazine, congresregistratie et cetera. Deze derden zijn verwerkers van de NVKFB en verwerken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van de NVKFB en voor geen enkel ander doel. Indien de NVKFB verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerkt en de NVKFB daaromtrent instructies kan geven aan de verwerker.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Het secretariaat van de NVKFB wordt gerund vanuit het Radboudumc, Nijmegen. Het secretariaat beheert de ledenadministratie, houdt zich bezig met de communicatie en met het innen van de contributie. Hierdoor heeft het NVKFB secretariaat toegang tot de persoonsgegevens van derden.

Zowel het secretariaat van de NVKFB als het Radboudum czijn op de hoogte van de AVG inclusief de meldplicht van datalekken, en zullen zich gezamenlijk met het bestuur van de vereniging inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens geheim worden gehouden en niet aan derden worden doorgegeven.

 

4. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van de NVKFB. Uw persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de NVKFB bij wet verplicht is om dit te doen. Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens door de NVKFB nog slechts bewaard voor historische, statische en archiefdoeleinden.

 

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De NVKFB treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Binnen de NVKFB kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 

6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies

De NVKFB maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de NVKFB toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld youtube of vimeo, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van deren kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

 

Google Analytics

De NVKFB maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de NVKFB ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de NVKFB aanpassingen maken op haar website.

 

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de NVKFB geen toezicht op houdt. De NVKFB is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

 

7. UW RECHTEN

U heeft het recht om de NVKFB te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • uw persoonsgegevens te beperken en /of
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde

Indien en voor zover de NVKFB uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens is evenwel noodzakelijk om lid te kunnen zijn van NVKFB. De NVKFB kan bepalen dat bij een te minimale dataset voortzetting van het lidmaatschap zal worden beëindigd.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de NVKFB bezwaar te maken.

Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8. CONTACT

Indien u vragen heeft over dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via:

NVKFB@radboudumc.nl